با ما صحبت کنید تا به شما بگوییم پس از فردا چه خواهد شد…